Shegerya Kseniya

Education
  1. student Don State Technical University , economic security of accounting and law ,
Workplaces
  1. Don state technical University , Economic security, account and right , student ,
Location
st.Nizhnekundryuchenskaya, Rostov-on-Don, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?